Zdravstvena nega SI

Ime izobraževalnega  programa: ZDRAVSTVENA NEGA SI
Naziv strokovne izobrazbe: srednja medicinska sestra/ srednji zdravstvenik

 

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • Usposobijo se za izvajanje zdravstvene nege odraslih pacientov, otrok in mladostnikov,
 • razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, načrtovanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter za njihovo reševanje,
 • usposobijo se za aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje pacientov in za pozitivni odnos do zdravega načina življenja,
 • usposobijo za kompleksne delovne naloge v okviru poklica,
 • razvijejo sposobnost za prepoznavanje potreb pacientov in potreb ljudi s posebnimi potrebami,
 • pridobijo praktično uporabna znanja na svojem področju dela,
 • privzgojijo si čut za etično in moralno zavest za delo z ljudmi, spoštovanje do človekovega življenja in za dostojanstvo človeka po smrti,
 • naučijo se pozitivne in odprte komunikacije,
 • spoznajo pomen sodelovanja s svojci,
 • razvijejo sposobnost za delo v timu,
 • razvijejo ključno kompetenco učenje učenja,
 • razvijejo sposobnost ravnanja v skladu s trajnostnim razvojem,
 • usposobijo se za uporabo sodobne informacijske tehnologije, za delo z viri, s podatki in z gradivi;
 • obvladajo zaščitne ukrepe za varno delo,
 • razvijajo pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

 

Izobraževanje traja štiri leta.
Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

 

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

 

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošno izobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, ki so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • storitev in zagovor.
(Skupno 27.037 obiskov, današnjih obiskov 19)
Dostopnost