KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

SREDNJA ŠOLA IZOLA

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

  1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:Srednja šola Izola – Scuola media Isola
Odgovorna uradna oseba:Adelija Perne, univ.dipl.ing., ravnateljica
Datum prve objave kataloga:December 2006
Datum zadnje spremembe:13. 8. 2021
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:www.srednjasolaizola.si
Druge oblike katalogaKatalog je v tiskani obliki dostopen v tajništvu zavoda

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a. Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Šola je ustanovljena za opravljanje javne službe na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti po izobraževalnih programih, ki jih v izvajanje določi minister, pristojen za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister).
Šola zagotavlja nastanitev dijakov in izvaja vzgojni program za dijake, ki bivajo v njem v skladu s predpisi o bivanju v dijaških domovih.
V dijaškem domu v okviru zavoda lahko bivajo tudi študenti višjih šol oziroma visokošolskih zavodov, ki so sprejeti v skladu s predpisi o bivanju v dijaških domovih oziroma pod pogoji, ki veljajo za bivanje študentov v študentskih domovih. V dijaškem domu lahko bivajo tudi druge osebe v skladu s predpisi o bivanju v dijaških domovih.
Šola izvaja tudi druge programe in naloge s področja praktičnega usposabljanja dijakov in udeležencev v procesu vseživljenjskega učenja, pripravo kandidatov za mojstrske, delovodske oziroma poslovodske izpite, pripravo za potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, za opravljanje praktičnega dela zaključnih izpitov in poklicne mature, usposabljanje zaradi potreb tehnoloških sprememb v delovnih procesih, z razvijanjem novih tehnologij in inovacij, opravljanjem raziskav in opravlja druge storitve oziroma dejavnosti, določene s tem sklepom v skladu z internimi akti šole.
Šola opravlja svoje dejavnosti pretežno na sedežu šole, vendar lahko posamezne izobraževalne programe oziroma druge dejavnosti izvaja na drugih lokacijah tudi v sodelovanju z drugimi šolami, delodajalci in drugimi poslovnimi partnerji v Republiki Sloveniji ali tujini.
Šola opravlja javno službo na naslednjih področjih:
I/55.900 -­ dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve,
P/85.310 – srednješolsko splošno izobraževanje,
P/85.320 – srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
R/91.011 – dejavnost knjižnic.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enotŠola je organizirana kot enovit zavod.
Organigram organahttp://www.srednjasolaizola.si/predstavitev/organi-sole/

2.b. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Adelija Perne, univ.dipl.ing., ravnateljica, Izola, Prekomorskih brigad 7, 05/66-21-722, adelija.perne@guest.arnes.si

2.c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – zakonodaja, https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/
– Uradni list RS, www.uradni-list.si
– Center RS za poklicno izobraževanje, www.cpi.si
– Zavod RS za zaposlovanje: https://www.ess.gov.si/
– Državni izpitni center: https://www.ric.si/
– Zavod RS za šolstvo: https://www.zrss.si/
Predpisi lokalnih skupnosti– Občina Izola: https://izola.si/
Predpisi EU– EU portal: https://europa.eu/european-union/index_sl – Pravo EU: https://europa.eu/european-union/law_sl

2.d. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov

Predlogi predpisov– Državni zbor – predlogi zakonov in aktov, www.dz-rs.si

2.e. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentovLetni delovni načrt
Poročilo o izvedbi LDN
Program dela, kadrovski in finančni načrt
Letno poročilo

2.f. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidencZavod ne vodi in ne upravlja drugih informatiziranih zbirk podatkov.

2.g. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirkZavod ne vodi in ne upravlja drugih informatiziranih zbirk podatkov.

2.h. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa– druge informacije javnega značaja v skladu z 11. členom uredbe
– razčlenitev drugih vsebinskih sklopov
– (opcijsko) seznam pomembnejših dokumentov

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:Informacije javnega značaja opredeljuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, ki v 4. členu določa, da je informacija javnega značaja tista, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelala sam, v sodelovanju z drugim organom, ali ga pridobil od drugih oseb.
Informacije javnega značaja so prosto dostopne prosilcem, razen tistih informacij, za katere organ na podlagi 6. člena ZDIJZ zavrne dostop. 
Dostop do informacij javnega značaja se izvaja po postopku, ki ga določajo sledeči predpisi:
– Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
– Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
Katalog je dostopen na spletnem naslovu šole.
Dostop do informacij javnega značaja je zagotovljen preko svetovnega spleta.
Zahteva za vpogled v zahtevano informacijo se lahko posreduje ustno v času uradnih tajništva, to je vsak delavnik od 08:00 do 12:00 ali pisno na naslov naveden v 1. točki kataloga.
Dostop za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
Prosilcu se posredovanje informacij javnega značaja zaračuna skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
Za posredovanje informacij lahko zavod prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 EUR (DDV vključen9.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)1.Informacije o izvedbi javnega naročanja. 2. Šolski koledar.
3. Dokazila o zaključku izobraževanja.
4. Vpisni pogoji.
5. Vpisni pogoji – izobraževanje odraslih.
6. Podatki o številu vpisanih.
7. Šolska pravila.
8. Značilnosti izobraževalnih programov.
9. Načrt ocenjevanja znanja.
10. Pravila o ocenjevanju znanja.

                                                                                         podpis odgovorne osebe

(Skupno 1.723 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost