Gastronomija (SI) PTI

Ime izobraževalnega programa: GASTRONOMIJA (SI) PTI 

Naziv poklicne izobrazbe: gastronomski tehnik/gastronomska tehtnica
 

Cilji izobraževalnega programa

 

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju dijaki), da:

–       usvojijo strokovno teoretična in praktična znanja ter veščine, ki so pomembna za kakovostno izvedbo kompleksnih nalog in reševanje realnih praktičnih problemov v stroki,
–       usvojijo sposobnosti podjetniškega razmišljanja, kritične presoje, odgovornega in socialnega ravnanja,
–       spoznajo pomen in usvojijo cilje razvoja osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v življenjskem okolju,
–       znajo komunicirati skladno s poslovno etiko, bontonom, načeli gostoljubnosti, v slovenskem in najmanj enem tujem jeziku,
–       obvladajo temeljno strokovno terminologijo, telefonsko komuniciranje, tehnike pogajanj idr…,
–       so sposobni sodelovanja v skupini in pri projektnih nalogah (kooperativnost, poštenost), reševati konflikte ter organiziranja in vodenja projektnega in timskega dela,
–       znajo organizirati in izvajati animacijo za goste ob različnih priložnostih,
–       poznajo slovensko naravno in kulturno dediščino in jo znajo tržiti v okviru gostinskih in turističnih storitev,
–       znajo prilagoditi kulinarično ponudbo, organizacijo in izvedbo priprave in postrežbe različnim ciljnim skupinam in strukturi gostov ter dogodkom,
–       znajo ustrezno izbrati in obdelati živila po mehanskih in toplotnih postopkih v okusne jedi in jih v kombinaciji z drugimi jedmi in pijačami umestiti na jedilnik rednih oziroma izrednih obrokov,
–       znajo izračunati hranilne in kalorične vrednosti živil ter živila zdravo kombinirati v prehrani za različne ciljne skupine,
–       razvijejo pozitivni odnos do zdravega načina življenja in aktivno skrbijo za lastno zdravje in zdravje gostov,
–       poznajo osnove finančnega poslovanja, trženja in jih uporabiti pri oblikovanju ponudb za gostinske in turistične storitve,
–       učinkovito obvladajo uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij,
–       obvladajo vodenje poslovno podjetniške oz. delovne dokumentacije (kalkulacija, delovni nalog, obračun, reklamacija, nabava, skladiščenje, prodaja, razne evidence, zapisnik o poškodbi ipd.),
–       upoštevajo in izvajajo načela in zakonske predpise na področju gostinstva in turizma za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, varstva okolja, požarne varnosti in racionalne rabe energije, materiala in časa ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod,
–       so naravnani v vseživljenjsko učenje, se strokovno spopolnjujejo, skrbijo za svoj osebnostni razvoj in za uspešno sodelovanje v družbi,
–       ciljno načrtujejo in spremljajo svoj poklicni razvoj s poklicnim portfolijem,
–       samovrednotijo in spremljajo napredek svojih poklicnih dosežkov,
–       transparentno predstavijo svoje osebnostne dimenzije in razvoj poklicne kariere.
 

Trajanje izobraževalnega programa

Izobraževanje traja dve leti.
Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).
 

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov srednje poklicne izobrazbe:
–       gastronom hotelir, kuhar, natakar, kuhar-natakar, oskrbnik, kmetovalka-gospodinja, pek, slaščičar, slaščičar-konditor ali
–       pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.
 

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:
–       splošnoizobraževalne predmete,
–       obvezne strokovne module,
–       izbirne strokovne module,
–       odprti del kurikula.
 

Poleg tega mora opraviti:

–       interesne dejavnosti,
–       obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in
–       poklicno maturo.
 

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:
–       pisni in ustni izpit iz slovenščine,
–       pisni in ustni izpit iz gastronomije in turističnih storitev
Izbirni del:
–       pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
–       izdelek oziroma storitev in zagovor.
 

Usposobljenost

V času izobraževanja se boš usposobil za sprejem naročila gostinskih storitev za individualne goste, manjše ali večje skupine, za njihovo ustrezno nastanitev, dobro počutje, za organizacijo izvedbe dogodka s sodelavci ter za obračun opravljenih storitev naročniku. Goste boš znal sprejeti, namestiti, jim posredovati osnovne turistične informacije in zanje organizirati različne animacijske aktivnosti. V meni boš znal pravilno umestiti jedi, jih pripraviti in ustrezno ponuditi z izbrano pijačo ter postreči na ustrezne načine profesionalne strežbe. Naučil se boš odgovornosti, podjetnosti, poslovanja, vodenja in timskega dela s sodelavci, gostoljubnosti, sporazumevanja v dveh tujih jezikih in spretnosti poslovnega komuniciranja. V gostinskih podjetjih se boš praktično usposabljal (z delom) najmanj 2 tedna.
 

Delo

Po zaključenem izobraževanju lahko postanete dobro izobraženi kuhar ali natakar, dietni kuhar, vodja cateringa, barman…
 

 

Predstavitev poklica na spletu

(Skupno 4.206 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost